Tanikawa
House
Naganohara,
Nagano Prefecture, Japan. 1972 – 1974
Architect:
Kazuo Shinohara

Cite:
“Tanikawa House / Kazuo Shinohara”. Hidden Architecture
<http://hiddenarchitecture.blogspot.com.es>